Koti ja keittiön 25-vuotis­juh­la­numero on ilmestynyt

Tänä vuonna Koti ja keittiö täyttää 25 vuotta, ja lokakuussa ilmestyi komea juhlanumeromme. Vuonna 1996 perustetusta sisustamisen ja asumisen erikoislehdestä on kasvanut suomalaisten lukijoiden rakastama kumppani.

Koti ja keittiön juhlanumero on 124-sivuinen lukupaketti.

Koti ja keit­tiö on alus­ta as­ti kes­kit­ty­nyt suo­ma­lais­ten ko­tien, mök­kien ja puu­tar­ho­jen esit­te­lyyn. Kaik­ki ko­ti­jut­tum­me ovat suo­ma­lai­sia, ja ins­pi­roi­vis­sa ar­tik­ke­leis­sam­me kä­sit­te­lem­me suo­ma­lai­sia kiin­nos­ta­via asu­mi­sen asi­oi­ta.

Ta­voi­tam­me joka kuu­kau­si 158 000 suo­ma­lais­ta, pai­ne­tul­la leh­del­lä 133 000. Lu­ki­jam­me osaa­vat odot­taa kuu­kau­sit­tain ko­tiin saa­pu­vaa ins­pi­raa­ti­o­ta, tie­toa si­sus­ta­mi­sen uu­sis­ta tuu­lis­ta ja kiin­nos­ta­vis­ta ko­din tar­vik­keis­ta ja tuot­teis­ta. Ruo­ka­si­vu­jem­me her­kut löy­tä­vät tien­sä lu­ki­joi­den pöy­tiin niin ar­jes­sa kuin juh­las­sa.

Eri­kois­nu­me­rom­me ja tee­ma­leh­tem­me kes­kit­ty­vät ajan­koh­tai­siin ai­hei­siin vie­lä sy­vem­min: puu­tar­haan ja pi­haan, juh­la­kau­den ruo­ka- ja lei­von­ta­oh­jei­siin tai esi­mer­kik­si ke­sä­paik­koi­hin ja mök­kei­hin.

Upean juhlamenun suomalaisen keittiön parhaista paloista meille loihti Viola Virtamo.

Juh­la­nu­me­ron her­kut

Juh­la­nu­me­ros­sam­me 11/2021 esit­te­lem­me vii­si eri­lais­ta ja upe­aa ko­tia, esi­mer­kik­si Anu Pen­ti­kin tai­tei­li­ja­ta­lon Po­si­ol­la ja ku­vit­ta­ja Mat­ti Pik­ku­jäm­sän uu­den ko­din. Vä­ri­kyl­läi­ses­tä tyy­lis­tään ker­too Ha­ko­lan toi­mi­tus­joh­ta­ja, luo­va joh­ta­ja An­na­lee­na Ha­ko­la.

Juh­la­nu­me­ros­sa si­sus­tam­me näyt­tä­vil­lä kuk­ka-ase­tel­mil­la, tar­joi­lem­me upeis­ta juu­rek­sis­ta val­mis­tu­van juh­la­me­nun ruo­ka­oh­jeet ja poi­mim­me klas­si­sen juh­la­via ka­lus­te­vink­ke­jä. Tren­dik­kään päi­vän­san­ka­rin aa­mu al­kaa sam­pan­jal­la ja jat­kuu lei­po­mis­puu­his­sa. Ter­ve­tu­loa mu­kaan juh­li­maan!

Keramiikkataiteilija Anu Pentik avasi meille kotinsa ovet ja kertoi aivan uudesta elämänvaiheestaan.

Koti on kai­ken kes­ki­pis­te

Kun Koti ja keit­tiö aloit­ti vuon­na 1996, em­me ar­van­neet, et­tä edes­sä oli­si en­nen­nä­ke­mä­tön si­sus­tus­buu­mi. Koti ja sen viih­tyi­säk­si te­ke­mi­nen nou­si­vat vuo­si vuo­del­ta tär­ke­äm­pään roo­liin.

Ko­din mer­ki­tys suo­ma­lai­sel­le on suu­ri. Se on sekä yk­si­tyi­nen et­tä jul­ki­nen tila, jos­sa to­teu­te­taan omaa iden­ti­teet­tiä ja es­te­tii­kan kai­puu­ta, har­ras­te­taan ruo­an­lait­toa, puu­tar­han­hoi­toa, re­mon­toin­tia, ka­lus­tei­den kun­nos­ta­mis­ta ja de­sig­nin ke­räi­lyä. Suo­ma­lais­ten seu­ra­e­lä­mä on pal­jon use­am­min ko­dis­sa kuin kah­vi­las­sa tai ra­vin­to­las­sa. Su­ku­juh­lat vie­te­tään ko­to­na, ys­tä­viä kes­ti­tään ko­to­na ja ny­kyi­sin myös työ­tä teh­dään ko­to­na.

Si­sus­tus­buu­mi ei siis ota laan­tu­ak­seen, ja kos­ka maa­il­ma muut­tuu ja per­heet muut­tu­vat, myös ko­dit muut­tu­vat. Koti ja keit­tiö on lu­ki­joi­den­sa tu­ke­na ja ins­pi­raa­ti­o­na ko­din uu­sis­sa vai­heis­sa yh­tä hy­vin kuin rak­kai­den van­ho­jen ta­lo­jen vaa­li­mi­ses­sa.

Salossa kuvasimme juhlanumeroomme upean, pala palalta kunnostetun puutalokaunottaren.

Us­kol­li­nen lu­ki­ja­jouk­ko

Li­fes­ty­le­me­di­a­na olem­me suo­ma­lais­ta kär­keä. Tär­keä jouk­ko toi­mi­tuk­sem­me li­säk­si ovat va­ki­tui­set avus­ta­jam­me, jot­ka ovat alan­sa huip­pu­ja, esi­mer­kik­si va­lo­ku­vaa­jam­me, ruo­ka- ja puu­tar­ha­toi­mit­ta­jam­me sekä an­tiik­ki- ja tai­de­a­si­an­tun­ti­jam­me.

Yk­si leh­tem­me pit­kä­ai­kai­sim­mis­ta pal­ve­luis­ta on­kin Kysy van­hois­ta ta­va­rois­ta -pals­ta, jos­sa an­tiik­ki- ja tai­de­a­si­an­tun­ti­jat ar­vi­oi­vat lu­ki­joi­den an­tiik­ki-, de­sign- ja vin­ta­ge­aar­tei­ta. Mi­ten pal­jon hyvä muo­toi­lu ja kau­nis van­ha esi­ne voi­kaan ilah­dut­taa! Hy­vät asi­at säi­ly­vät, kes­tä­vät ja pi­tä­vät ar­von­sa.

25 vuot­ta on nuo­ri ikä, mut­ta ai­ka­kaus­leh­del­le se on mah­ta­va saa­vu­tus. Sen ku­lu­es­sa olem­me löy­tä­neet us­kol­li­sen lu­ki­ja­jou­kon sekä pai­ne­tus­sa leh­des­sä et­tä di­gi­taa­li­sis­sa ka­na­vis­sam­me. Kii­tos, et­tä olet­te ol­leet mu­ka­nam­me jo nel­jän­nes­vuo­si­sa­dan! Se on juh­lan ai­he!

Rak­kain ter­vei­sin,

Jaa­na ja Koti ja keit­ti­ön toi­mi­tus

Sisustustoimittajamme Mia Lundberg loi kauniin ja leikkisän trendijutun, josta poimit ideoita kemuihin kotona.

Jaana Kivipelto-Tulkki

Päätoimittaja, Koti ja keittiö